Ministri i arsimit dhe shkencës, prof. Prof. Dr. Renata Deskoska sot zhvilloi një takim pune me përfaqësuesit e Shoqatës së defektologëve të Republikës së Maqedonisë, ku u diskutua mbi përfshirjen gjithnjë e më të gjërënë arsim. Ndër të tjera, bëhet fjalëpër definimin caktimin e rolit të qendrave Burimore të cilat duhen të bëhen bartës të përfshirjes në shkollat e rregullta.

Është paraparë të ofrohen trajnime për mësuesit të cilët do të punojnë me nxënësit me aftësi të kufizuara të përfshirë në shkollat e rregullta, si dhe të për forcohet roli i ekipit të përfshirjes nëpër shkolla.

Në takim u diskutua gjithashtu për përfshirjen e personelit të asistentëve të cilët do të mbështesin këtë kategori të nxënësve nëpër shkolla.