Në bazë të nenit 17-а paragrafi 1 të Ligjit për tekste shkollore për arsim fillor dhe të mesëm (“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16) MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS - Shërbimi Pedagogjik  publikon


THIRRJE PUBLIKE
për formimin e grupeve të autorëve  për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekste shkollore në arsimin fillor


Grupet e autorëve do të formohen për lëndët mësimore në vazhdim:

1.    Gjuhë dhe kulturë Rome ( lëndë zgjedhore) klasa e VI- të  në arsimin fillor nëntëvjeçar,
2.    Gjuhë dhe kulturë Rome ( lëndë zgjedhore) klasa e VII- të  në arsimin fillor nëntëvjeçar,
3.    Gjuhë dhe kulturë Rome ( lëndë zgjedhore) klasa e VIII- të  në arsimin fillor nëntëvjeçar,
4.    Gjuhë dhe kulturë Rome  ( lëndë zgjedhore) klasa e IX- të  në arsimin fillor nëntëvjeçar,

Të interesuarit Fletëparaqitjen  për grupet e autorëve  duhet ta dorëzojnë në Arkivin e Shërbimit Pedagogjik - Rr. “ Shën Qirili dhe Metodi “ nr.54 - Shkup, deri më 01.02.2018 ( Fletëparaqitja gjendet në  web faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës) www.mon.gov.mk).


Fletëparaqitjes për grup autorësh duhet t′i bashkëngjitet :


- certifikatë ose diplomë për arsimin  e kryer origjinal ose të vërtetuar në noter ( autorët të cilët kanë përfunduar arsimin jashtë vendit janë të obliguar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar në Republikën e Maqedonisë),

- deklaratë se i plotëson kushtet në bazë të nenit 11 të Ligjit për tekste shkollore për arsim fillor dhe të mesëm

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se Marrëveshje do të lidhë vetëm me grupet e autorëve dorëshkrimet e teksteve shkollore e të cilëve miratohen me vendim të Komisionit Kombëtar për tekste shkollore për arsim fillor dhe të mesëm.