Më 14 janar 2016, Ministria e arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë zyrëtarisht e pranoi Konceptin për arsim interkulturor si dokument zyrtar të MASH.

Koncepti u hartua nga grupi i ekspertëve i formuar nga QDN Shkup në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës.

Iniciativa për krijimin e Konceptit për arsim interkulturor është pjesë e projektit “Koncepti multietnik në arsim” i implementuar nga ana e QDN Shkup dhe MASH me përkrahje financiare të Ministrisë së punëve të jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Koncepti për arsimim interkulturor është hartuar në bazë të hulumtimit të kushteve momentale në shumicën e shkollave mono-etnike dhe multi-etnike nga vendet rurale dhe urbane në R.M. me qëllim të vlerësimit të dimensionit interkulturor në arsimin fillor dhe të mesëm.

Koncepti do të ofrojë qasje, praktika pozitive dhe eksperienca për përkrahje kros-kurikulare të vlerave ndërkulturore përmes kurikulit zyrtar dhe të fshehur. Përfitimi i veçantë nga Koncepti për arsimim interkulturor do të jetë dimensioni mikro pedagogjik i të njëjtit.

 

Koncepti për arsim interkulturor pranohet

Lista e model shkollave të përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor