Консолидирани закони во надлежност на на МОН

Закон_за_средното_образование_пречистен.pdf

Закон за ученичкиот стандард

Закон за основно образование

Закон за средно образование

Закон за високото образование (нов)

Закон за високо образование (стар)

Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење

Закон за Бирото за развој на образованието

Закон за педагошка служба

Закон за студентскиот стандард

Закон за стручно образование и обука

Закон за учебници за основно и средно образование

Закон за Државниот испитен центар

Закон за образование на возрасните

Закон за просветната инспекција

Закон за научно-истражувачката деjност

Закон за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Закон за признавање на професионалните квалификации

Закон за иновациската дејност

Закон за националната рамка на квалификации

Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

Закон за спортска академија

Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование

Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење 

Закон за Математичко-информатичка гимназија

Закон за учебници за основно и средно образование