Врз основа на член 2 став (4) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија бр.46/16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено надворешно пријавување („Службен весник на Република Македонија” бр.46/16), министерот за образование инаука, донесе

П   Р   А   В   И   Л   Н И   К

за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации

Правилникот може да се преземе на следниот линк.