Врз основа на член 99 став 7 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14), министерот за образование и наука донесе: Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за високообразовни квалификации.

 

Правилникот може да се превземе тука.