Врз основа на член 62 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14), министерот за образование и наука донесе: Правилник за стандардите за исхраната и за оброците во основно училиште.

 

Правилникот може да се превземе тука.

 

Измената на правилникот од 24.09.2014 може да се превземе тука.