Врз основа на член 161 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука донесе: Правилник за начинот на водење на евиденција од извршената нострификација и еквиваленција на свидетелства стекнати во странство, за завршено основно или одделно одделение од основното образование.

 

Правилникот може да се превземе тука.