Врз основа на член 35 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/08, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), министерот за образование и наука донесе Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште.

 

Правилникот може да се превземе тука.

Прилогот кон споменатиот правилник тука.

Дополна/измена на правилникот за основните училишта (од 01.02.2016) може да се превземе тука.

Дополнување на прилогот може да го симнете тука.