Врз основа на член 24-б став 7 од Законот за средното образование „Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/1-, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/1598/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016), министерот за образование и наука, донесе

 

Правилник за изменувње и дополнување на Правилникот за начинот на избор за најдобар ученик во струката од завршните години на образованието во стручното образование

 

Правилникот може да се преземе на следниот линк.