Во согласност со член 24-б став 6 од Законот за средно образование (,, Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,  116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15). министерот за образование и наука, донесе:

Правилник за начинот на избор за најдобар ученик во струката од завршните години на образованието во стручното образование

Правилникот може да се преземе на следниот линк.