Врз основа на член 12 став (3) од Закон за спортска академија („Службен весник на Република Македонија” бр. 115/14, 129/15, 146/15 и 30/16), министерот за образование и наука, донесе:

Правилник  за начинот на остварување на правото за сместување во ученички дом за учениците во спортска академија

Правилникот може да се преземе тука.