Врз основа на член 12 став (4) од Закон за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15 и 30/16), министерот за образование и наука донесе:

Правилник за стандардите за исхрана и оброци на студентите сместени во студентските домови 

Правилникот може да се превземе тука.