Согласно член 7 став 1 и став 6 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" број 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015) министерот за образование и наука донесе:

Правилник за начинот на утврдување на плата и трошоци на кои има право наставникот за основно образование за вршење на воспитно-образовната дејност за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство.

Прилози кон правилникот:

Месечен извештај за реализирана воспитно-образовна дејност за основното образование со децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство;