Календар за организација на учебната 2019/ 2020 година во основните училишта

Календар за организација на учебната 2019/ 2020 година во средни училишта

Календар за изменување на календарот за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта 

Календар за организација на учебната 2017/ 2018 година во основните училишта

Календар за организација на учебната 2017/ 2018 година во средни училишта