Видео надзор може да се врши заради:

 • заштита на животот и здравјето на луѓето
 • заштита на сопственоста
 • заштита на животот и здравјето на вработените поради природата на работата
 • контрола на влез и излез од службените или деловните простории

Кога се врши видео надзор се истакнува ИЗВЕСТУВАЊЕ кое мора да ги содржи следниве информации:

 • дека се врши видео надзор
 • називот на контролорот кој го врши видео надзорот
 • начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот за видео надзор

Граѓаните имаат право:

 • да пристапат или да добијат копија од снимката од видео надзорот, на која се снимени
 • да се информираат за целта на вршење на видео надзор
 • да знаат колку време се чува снимениот материјал

Едукативен видео клип за видео надзор:

 

Постер за видео надзор (преземи)

 

Назад

 

Согласно член 26-а од Законот за заштита на личните податоци, Контролорот е должен да определи офицер за заштита на личните податоци кој ги врши следниве работи:

 • учествува во донесувањето на одлуки поврзани со обработката на личните податоци, како и со остварувањето на правата на субјектите на личните податоци,
 • ја следи усогласеноста со законот и со прописите донесени врз основа на законот, што се однесуваат на обработката на личните податоци, како и со внатрешните прописи за заштита на личните податоци и со документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци,
 • ги изработува внатрешните прописи за заштита на личните податоци и документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци,
 • ја координира контролата на постапките и упатствата утврдени во внатрешните прописи за заштита на личните податоци и во документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, 
 • предлага обука на вработените во врска со заштитата на личните податоци и
 • врши други работи утврдени со закон и со прописите донесени врз основа на законот, како и со внатрешните прописи за заштита на личните податоци и со документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.

Контролорот нема обврска да определи офицер за заштита на личните податоци, ако не ја известува Дирекцијата согласно со членот 28 став 1 алинеи 2 и 3 од овој закон.

За улогата и задачите на офицерот за заштита на личните податоци може да го погледнете следново едукативно видео:

Офицер за заштита на личните податоци:

Димче Грозданоски,

советник за информатичка дејност, 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


 Назад