Во координација на Министерството за образование и наука во периодот од 13 и 17 октомври се одржаа работилници за референцирање/ упатување на Националната рамка за квалификации (НРК) со Европската рамка за квалификации (ЕРК).

На работилницата учествуваа експерти и членови на Советодавната група за ЕРК при Европската комисија, г-ѓа Едуарда Кастел Бранко, менаџер на нашата земја од ЕТФ, експертот од Хрватска, г-дин Миле Џелалија, експертот од Австрија, г-дин Едвард Стејдекер, експертот од Црна Гора г-дин Рајко Косовиќ, експертот од Унгарија г-ѓа Ерзбет Зламка и г-ѓа Мирјам де Јонг од Холандија, при што беше презентиран првиот нацрт-Национален Извештај за референцирање на НРК со ЕРК, кој се заснова на реалната состојба на образовниот и квалификациониот систем во нашата земја и исполнување на критериумите утврдени од Европската Унија.

НРК, односно Македонска рамка на квалификации, претставува единствена, целосна и системски уредена структура за систематизирање, опишување и развој на квалификациите и можност за мобилност, на учесниците во процесот на образованието и обуката, вработените и бизнисите, да оперираат во уште по глобални пазари и како можност за доживотно учење во насока на продлабочување на знењето, вештините и зголемување на квалификациите кај учесниците во процесот на учење.

Националната рамка на квалификации опфаќа 8 нивоа и 2 поднивоа на квалификации кои може да се стекнат низ сите видови на образование и обука. За секое ниво на квалификации има описи со кои се одредува нивото на комплексноста на знаењата, вештините и на компетенциите (самостојност и одговорност).
Описите на квалификациите се засноваат на резултати на учење.

Во таа смисла, квалификациите претставуваат збир на сертифицирани и документирани резултати на учење (знаења, вештини и компетенции) во согласност со дадени стандарди, без оглед на тоа како и каде се стекнати.

Во тек е процес на референцирање/упатување на Македонската рамка на квалификации со Европската рамка на квалификации, a придобивки од процесот на референцирање/упатување ќе имаат сите заинтересирани страни. Учениците, студентите и другите учесници во образованието и обуките ќе бидат мотивирани за вклучување во процесот ако точно знаат кои знаења, вештини и компетенции им се потребни, за да ја добијат саканата квалификација.

Работодавачите ќе ги употребуваат ако се сигурни дека тие гарантираат знаење, вештини и компетенции.
 
Образовните институции и институциите за обука ќе ги прифатат само ако квалификациите ги осигуруваат влезните критериуми за програмите кои што ги нудат.

Наставниците и обучувачите исто така мора да бидат вклучени во процесот за да знаат како квалификациите да ги применат во учењето.

Поединците ќе ја користат за напредок, како и учество во процесот на доживотното учење.

Активното вклучување на сите заинтересирани страни треба да придонесе за поголема мобилност, поголема мотивација за учење, поголема атрактивност на учењето формално и неформално.

Сите заинтересирани страни треба да бидат добро информирани за резултатите на процесот на упатување и последиците од резултатите на процесот врз нив, бидејќи упатувањето ќе има големо влијание на системот за квалификации во земјата, вклучувајќи го и обезбедувањето на квалитет, вработливоста и социјалната интеграција на оние што учат и работниците во целото општество.