Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на РМ„ бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС
за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за

I година средно стручно четиригодишно образование

 

Авторски тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:


2. СЕКТОР/СТРУКА: ГРАФИЧАРСТВО/ГРАФИЧКА

2.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: графички техничар и графички уредник-дизајнер

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Основи на графичарство и сродни сектори

1

2

Основи на графички дизајн

1

 

4. СЕКТОР/СТРУКА: ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО/ ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА

4.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: агротехничар, техничар за фитомедицина и техничар за агроменаџмент, техничар по ветеринарна медицина

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Хигиена и безбедност на храна

1

2

Земјоделство, рибарство и ветеринарство и други сектори на квалификации

1

 

8. СЕКТОР/СТРУКА: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА/ЗДРАВСТВЕНА

8.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: медицинска сестра, гинеколошко-акушерска сестра, забен техничар, дентален асистент, фармацевтски техничар, медицински лабораториско-санитарен техничар,физиотерапевтски техничар

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Латински јазик

1

2

Систем на здравствена и социјална заштита

1

 

9. СЕКТОР/СТРУКА: ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ /ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА

9.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека,техничар за дизајн на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Текстил, кожа и други сектори

 

1

 

9.4. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:Техничар за обувки

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Естетика

 

1

 

9.5. Предмети за квалификацијата/образовниот профил: техничар за изработка на облека

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Естетика

 

1

 

10. СЕКТОР/СТРУКА: ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО/ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА

10.2. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: Шумарски техничар, техничар за мебел и ентериер, техничар за обработка на дрво, техничар за пејзажен дизајн

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Современи технологии на економските сектори на пазарот на трудот

 

1

 

11. СЕКТО/СТРУКА: УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ/УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА

11.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: угостителски техничар, угостителски техничар за рурален туризам, техничар за настани и анимации и хотелско туристички техничар

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Хигиена и екологија

 

1

 

12. СЕКТО/СТРУКА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

12.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: електротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар – енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1.

Современи технологии на економските сектори

 

1

 

13. СЕКТОР/СТРУКА: ЛИЧНИ УСЛУГИ

13.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за очна оптика, техничар за козметичка нега и убавина

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Лични услуги и другите сектори на квалификација

 

1

 

13.2. Заеднички предмети за квалификацијата/образовниот профил: Техничар за очна оптика

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Оптика

 

1

2

Оптички материјали

 

1

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со 11.11.2019 година. (пријавата може да се преземе на следниот линк).

Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:

- уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија), 

- изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование. 

 

 

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Естетика

 

1

9.4. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:Техничар за обувки

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

9.4. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:Техничар за обувки9.4. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:Техничар за обувки

4. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:Техничар за обувки

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Основи на дизајн

 

1

 

9.3. Предмети за квалификацијата/образовниот профил: техничар за дизајн на облека

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Текстилно-кожарски суровини

 

1

9.2. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

9. СЕКТОР/СТРУКА: ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ /ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА

9.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека,техничар за дизајн на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook