Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници за I година средно стручно четиригодишно образование


1.Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.
2. Се распишува Јавен оглас за рецензенти по предметите:

1.СEKTOР/СТРУКА: ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА/ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА
1.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: хемиски лабораториски техничар, прехранбен техничар, техничар за заштита на животната средина, техничар за козметички и хемиски производи.

Ред. број

Назив на предметот

1

Хемија

2

Производно техничко обрзование

 

 

3. СЕКТОР/СТРУКА: МАШИНСТВО/МАШИНСКА
3.1 Заеднички предмети за образовните профили: машински техничар
машинско – енергетски техничар, техничар за компјутерско управување и машински техничар за моторни возила

 

Ред. број

Назив на предметот

1

Техничко цртање со КАД

2

Технологија на обработка

3

Машински елементи со механика

4

Машинство и други сектори

 

5. СЕКТОР/СТРУКА: СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ/СООБРАЌАЈНА

5.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за транспорт и шпедиција, техничар за патен сообраќај, техничар за логистика во сообраќајот, техничар за железнички сообраќај

 

Ред. број

Назив на предметот

1

Основи на сообраќајот и логистиката

2

Превозни средства

3

Сообраќајна инфраструктура

4

Техничко цртање со КАД

 

6. СЕКТОР/СТРУКА: ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА/ ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА
6.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: архитектонски техничар, техничар дизајнер за внатрешна архитектура, геодетски техничар и градежен техничар

 

Ред. број

Назив на предметот

1

Техничко цртање со компјутерска комуникација

 

7. СЕКТОР/СТРУКА: ЕКОНОМИЈА; ПРАВО И ТРГОВИЈА/ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА
7.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: економски техничар, правен техничар и бизнис администратор

Ред. број

Назив на предметот

1

Претприемништво и бизнис

2

Деловна комуникација

 

3

Право и државно уредување

 

 

7.2. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: економски техничар и  бизнис администратор

Ред. број

Назив на предметот

1

Економска географија

 

 

9. СЕКТОР/СТРУКА: ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ /ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА

9.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека,техничар за дизајн на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

 

Ред. број

Назив на предметот

1

Текстилно-кожарски материјали

2

Техничко цртање

 

10. СЕКТОР/СТРУКА: ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО/ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА

10.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили:техничар за мебел и ентериер , техничар за обработка на дрво

 

Ред. број

Назив на предметот

1

Aнатомија со технички својства на дрвото

 

 

10.2. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: Шумарски техничар, техничар за мебел и ентериер, техничар за обработка на дрво, техничар за пејзажен дизајн

Ред. број

Назив на предметот

1

Машини и алати

 

11. СЕКТО/СТРУКА: УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ/УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА
11.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: угостителски техничар, угостителски техничар за рурален туризам, техничар за настани и анимации и хотелско туристички техничар

 

11. СЕКТО/СТРУКА: УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ/УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА

11.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: угостителски техничар, угостителски техничар за рурален туризам, техничар за настани и анимации и хотелско туристички техничар

 

Ред. број

Назив на предметот

1

Деловна комуникација

 

2

Основи на туризам

 

3.

Основи на угостителството

 

 

12. СЕКТО/СТРУКА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

12.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: електротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар – енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Ред. број

Назив на предметот

1

Електротехника

 

2

Електротехнички материјали

 

3

Техничка комуникација

 

 

13. СЕКТОР/СТРУКА: ЛИЧНИ УСЛУГИ

13.3. Заеднички предмети за квалификацијата/образовниот профил: Техничар за козметичка нега и убавина

 

Ред. број

Назив на предметот

1

Материјали во козметиката 

2

Козметика

 

 

14. СЕКТОР/СТРУКА: ГЕОЛОГИЈА; РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА/ ГЕОЛОШКО; РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА

14.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: Геолошко-рударски техничар, металуршки техничар

Ред. број

Назив на предметот

1

Заштита  на животна и работна средина

 

3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

- да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава и

- да бидат наставници од средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:

-    уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кандидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија), 

-    изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.

- преглед на регистирани податоци  во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија.

Пријавата може да се преземе од следниот линк или да се подигне во Министерството за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 11.11.2019 година.

Некомплетните или ненавремено доставени пријави,  нема да бидат разгледувани.

 

 

 

 

 

7.2. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: економски техничар и  бизнис администратор

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook