Листа со резултати од прием на студенти од прва година во Студентскиот дом ДСД „Кочо Рацин “ – Битола 

Листа со резултати од прием на студенти од прва година во Студентскиот дом ДСД „Никола Карев“ – Охрид

Листа со резултати од прием на студенти од прва година во Студентски дом ДСД „Орде Чопела“ –Прилеп