Врз основа на член 14 став 1, член 15 и член 18 од Законот за учебници за основно и средно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018) и согласно Правилникот за критериуми за утврдување на висината на надоместокот за пренос на материјалното авторско право за учебниците во основното и средното образование бр.22-10483/1 од 18.07.2013 година, бр.22-10483/2 од 16.09.2013 година и бр.03-6645/1 од 18.03.2015 година, Министерството за образование и наука – Педагошка служба, објавува

КОНКУРС
за издавање на учебници за I година средно стручно четиригодишно образование

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- Нарачател: Министерство за образование и наука - Педагошка служба, ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

Предмет на конкурсот: Понуди за издавање по еден учебник за наставните предмети:

1.СEKTOР/СТРУКА: ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА/ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА

1.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: хемиски лабораториски техничар, прехранбен техничар, техничар за заштита на животната средина, техничар за козметички и хемиски производи.

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Хемија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 260.242,00 (двесте шеесет илјади и двесте четириесет и два) денари

1

2.

Суровини, производи и амбалажа

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

3.

Производно техничко обрзование

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

 

2. СЕКТОР/СТРУКА: ГРАФИЧАРСТВО/ГРАФИЧКА

 

2.1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили:

графички техничар и графички уредник-дизајнер

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Основи на графичарство и сродни сектори

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

2

Основи на графички дизајн

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

3

Графички материјали

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

3. СЕКТОР/СТРУКА: МАШИНСТВО/МАШИНСКА

  1. бразовните профили: машински техничар

машинско – енергетски техничар, техничар за компјутерско управување и машински техничар за моторни возила

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Техничко цртање со КАД

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

2

Технологија на обработка

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

3

Машински елементи со механика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

4

Машинство и други сектори

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини   педесет и седум) денари.

1

4. СЕКТОР/СТРУКА: ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО/ ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА

 

  1. агротехничар, техничар за фитомедицина и техничар за агроменаџмент, техничар по ветеринарна медицина

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Агрометеорологија со климатологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

2

Хигиена и безбедност на храна

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини   педесет и седум) денари.

1

3

Земјоделство, рибарство и ветеринарство и други сектори на квалификации

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

5. СЕКТОР/СТРУКА: СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ/СООБРАЌАЈНА

  1. техничар за транспорт и шпедиција, техничар за патен сообраќај, техничар за логистика во сообраќајот, техничар за железнички сообраќај

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Основи на сообраќајот и логистиката

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

2

Превозни средства

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини   педесет и седум) денари.

1

3

Сообраќајна инфраструктура

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини   педесет и седум) денари.

1

4

Техничко цртање со КАД

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

 

 

6. СЕКТОР/СТРУКА: ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА/ ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА

  1. архитектонски техничар, техничар дизајнер за внатрешна архитектура,

геодетски техничар и градежен техничар

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

2

Техничко цртање со компјутерска комуникација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

3

Нацртна геометрија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

7. СЕКТОР/СТРУКА: ЕКОНОМИЈА; ПРАВО И ТРГОВИЈА/ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА

  1. економски техничар, правен техничар и бизнис администратор

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Претприемништво и бизнис

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

2

Деловна комуникација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

3

Право и државно уредување

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини   педесет и седум) денари.

1

  1. економски техничар и бизнис администратор

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Економска географија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

8. СЕКТОР/СТРУКА: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА/ЗДРАВСТВЕНА

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Анатомија и физиологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 260.242,00 (двесте шеесет илјади двесте четириесет и два) денари

1

2

Латински јазик

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

3

Систем на здравствена и социјална заштита

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

  1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека,техничар за дизајн на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Текстил, кожа и други сектори

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини   педесет и седум) денари.

1

2

Текстилно-кожарски материјали

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

 

1

3

Техничко цртање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини   педесет и седум) денари.

1

 

  1. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Текстилно-кожарски суровини

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

9.3. Предмети за квалификацијата/образовниот профил: техничар за дизајн на облека

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Основи на дизајн

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

9.4. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:Техничар за обувки

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Естетика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

 

9.5. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:техничар за изработка на облека

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Естетика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

 

 

10. СЕКТОР/СТРУКА: ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО/ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Aнатомија со технички својства на дрвото

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

 

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Современи технологии на економските сектори на пазарот на трудот

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

2

Техничко цртање со нацртна геометрија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

3

Машини и алати

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари.

1

11. СЕКТО/СТРУКА: УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ/УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Деловна комуникација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 260.242,00(двесте шеесет илјади двестотини четириесет и два) денари.

1

2

Основи на туризам

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 272.635,00(двесте седумдесет и две илјади шестотини триесет и пет) денари

1

3

Хигиена и екологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 260.242,00(двесте шеесет илјади двестотини четириесет и два) денари

1

4.

Основи на угостителството

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 272.635,00(двесте седумдесет и две илјади шестотини триесет и пет) денари

1

12. СЕКТО/СТРУКА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

 

  1. , електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Електротехника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

2

Електротехнички материјали

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

3

Техничка комуникација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

4.

Современи технологии на економските сектори

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

 

13. СЕКТОР/СТРУКА: ЛИЧНИ УСЛУГИ

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Лични услуги и другите сектори на квалификација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Оптика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

2

Оптички материјали

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Материјали во козметиката

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

2

Козметика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

 

 

14. СЕКТОР/СТРУКА: ГЕОЛОГИЈА; РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА/ ГЕОЛОШКО; РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Техничка комуникација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

2

Заштита на животна и работна средина

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

 

 

14.2. Предмети за квалификацијата/образовниот профили: металуршки техничар

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Основи на геологија, рударство и металургија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 235.457,00 (двесте триесе и пет илјади четиристотини педесет и седум) денари

1

 

14.3. Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: геолошко-рударски техничар

 

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Минералогија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 247.850,00 (двесте четириесет и седум илјади осумстотини и педесет)денари

1

 

1.1. Право на учество на Конкурсот имаат авторите кои ги исполнуваат условите пропишани со членот 10 од Законот за учебници за основно и средно образование.

1.2. Конкурсот е јавен, отворен и анонимен. Авторството и сопственоста на одобрениот учебник се докажува со шестиот примерок на учебник.

1.3. На конкурсот може да учествува автор на учебник само со еден ракопис за учебник за еден наставен предмет.

1.4. Автор на учебник не може да биде лице вработено во Министерството за образование и наука, во органите во состав на Министерството, во Центарот за стручно образование и обука, во Центарот за образование на возрасни, претседателот и членот на Националната комисија и член на рецензентската комисија.

1.5. Ракописот за учебник се изработува според наставниот план и програми за соодветнатагодина, предмет и Концепцијата за учебник за основно и средно образование.

1.6. Ракописот за учебник треба да ги исполнува условите и стандардите согласно со Концепцијата за учебник за основно и средно образование.

1.7. Ракописот за учебник се доставува во печатена форма во 5 (пет) ликовно, графички и јазично уредени примероци (3 примероци во боја и 2 црно бели), изработени според наставниот план и програми за соодветнатагодина, предмет и Концепцијата за учебник за основно и за средно образование.

1.7.1. Ракописот за учебник не смее да содржи фотографии, илустрации и содржини превземени од трети лица   за кои авторите немаат дозвола за користење.

1.8. Ракописот за учебник се доставува и во електронска форма.

1.9. Авторите ракописот на учебник го доставуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

За учениците од припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик и писмо различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, ракописите на учебниците се доставуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

1.10. Министерот и авторот на учебникот склучуваат договор за пренос на материјалното авторско право во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски.

1.11. Ако авторот на учебник на конкурсот понудил дополнителна литература согласно со член 15 став 2 од Законот за учебници за основно и средно образование, истата е должен да ја отстапи без пренос на материјалното авторско право согласно член 18 став 2 од Законот.

2. РОКОВИ

2.1 Рок за доставување на ракописите за учебници е заклучно со 14.10.2019 година.

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Конкурсната документација ги содржи: Наставниот план и програма за соодветната година, предмет, Концепцијата за учебник за основно и средно образование и Законот за учебници за основно и средно образование.

3.2. Конкурсната документација може да се преземе во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје или на www.csoo.edu.mk, www.mon.gov.mk

4.ДОСТАВУВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ
 
4.1. Понудите за учебници се доставуваат препорачано по пошта или со доставување во Архивата на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

4.2. На предната страна на пратката, во горниот лев агол, треба да биде назначено ,,НЕ ОТВАРАЈ,, и ,,КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ,, насловот на учебникот, година, а во средината адресата: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ПЕДАГОШКА СЛУЖБА, ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје

4.3. Авторите на ракописи на учебници во доставениот пакет на кој пишува ,,НЕ ОТВАРАЈ,, треба да достават и затворен плик на кој исто пишува „НЕ ОТВАРАЈ„, со следните податоци и документи: точно име и презиме на авторот/ите, адреса на живеење, телефонски број, институција во која се вработени, уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија), преглед на регистрирани податоци во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование, изјава од лекторот за јазично уредување на текстот и потврда за положен испит за лектор (оригинал или заверена на нотар), изјава дека ракописот за учебник не содржи фотографии, илустрации и содржини превземени од трети лица   за кои авторите немаат дозвола за користење.

4.4. Доколку името и презимето на авторот во пријавата се разликуваат од името и презимето наведено во уверението или дипломата за завршено соодветно образование, се приложува соодветен доказ за истоветноста на податоците.

4.5. Пликот ,,НЕ ОТВАРАЈ,, се отвора по одобрување на шифрите на учебниците.

4.6. Материјалите под точка 4.1., 4.2., 4.3. и 4.4. се доставуваат во затворен пакет на кој е запишано само ,,КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИК,, и името на учебникот, адреса - Министерство за образование и наука - Педагошка служба, ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите за учебници кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние што не се изработени согласно со условите на овој Конкурс, ќе бидат дисквалификувани.