Ве известуваме дека врз основа на член 85 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) а согласно член 3 и 6 од Правилникот за начинот и постапката при полагање на стручен испит на учител, наставник, стручен работник и воспитувач во основното училиште („Службен весник на Република Македонија” бр.27/96), приправниците во основните училишта кои го завршиле приправничкиот стаж и ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит, треба да достават Пријава за полагање на стручен испит најдоцна до 10.05.2019 година (петок), со која ја поднесуваат и следната документација:

1. Уверение за завршен приправнички стаж во училиште во траење од една година во кое ќе биде наведен рокот во кој се одвивал приправничкиот стаж, заверено со архивски број на училиштето во кое се одвивал приправничкиот стаж.

2. Мислење од менторот за работата на приправникот во текот на приправничкиот стаж, заверено со архивски број на училиштето во кое се одвивал приправничкиот стаж.

3. Мислење од највисокиот стручен орган на училиштето во кое е вработен приправникот за неговата воспитно-образовна работа, заверено со архивски број на училиштето во кое се одвивал приправничкиот стаж.
Училиштето во кое работи приправникот да направи проверка по кој пат (прв, втор и т.н.) полага приправникот и истото да го нагласи во мислењето од наставничкиот совет.

4. Извештај од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за остварен работен стаж на приправникот од една календарска година.

5. Домашна писмена работа (во два примерока). Избраната тема за изработка на домашната писмена работа приправникот треба да ја истражи и разработи од аспект на нејзината практична применливост во непосредната наставна работа во потесното стручно подрачје на приправникот. За приправниците во основните училишта кои наставата ја изведуваат на јазиците на заедниците, еден примерок од домашната писмена работа да достават на јазикот на соодветната заедница и еден примерок на македонски јазик.

6. Копија од Диплома или Уверение за завршено соодветно образование (не треба да е заверена на нотар).

7. Копија од Уверение за здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка здобиено на акредитиран универзитет (само за приправници на кои им е потребна наведената подготовка согласно нормативот за наставен кадар од наставната програма). (Не треба да е заверено на нотар).

8. Примерок од уплатницата за уплатените средства за полагање на стручен испит (уплатница во оригинал).
Исто така, во пријавата за полагање на стручен испит приправниците од основните училишта да го наведат одделението во која изведуваат настава.
НА ПРИЈАВАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАВЕДЕ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ И Е-МАИЛ АДРЕСА НА ПРИПРАВНИКОТ.
Кандидатите за полагање на стручен испит вработени во основно училиште уплаќаат средства во висина од 1.600 (илјада и шестотини) денари на уплатница пополнета на следниот начин:
- Цел на дознака: Уплата за стручен испит на приправници во основно образование, пролетен испитен рок 2019 година;
- Назив на примач: Буџет на Република Македонија;
- Банка на примач: Народна банка на Република СевернаМакедонија;
- Трансакциска сметка:100000000063095;
- Сметка на буџетски корисник: 1600100329-787-60;
- Приходна шифра: 723013 и
- Програма 20.

9. Согласно член 85 став 12 и 13 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/2017 и 64/2018), a по поднесувањето на документацијата, кандидатите кои ги исполнуваат условите пред полагањето на стручниот испит, се упатуваат на полагање на тест на процена на карактеристиките, за што е потребно е да уплатат средства во висина од 3.000 (три илјади) денари на уплатница пополнета на следниот начин:
- Цел на дознака: Полагање психолошки тест на карактеристиките на личноста на наставниците, пролетен испитен рок 2019 година;
- Назив на примач:„СПРИНТ СОЛУШНС дооел Скопје“;
- Банка на примач: Комерцијална банка АД Скопје;
- Трансакциска сметка: 300000004204889
За лицата кои:
- не ги исполнуваат условите за наставници,
- немаат навршено една година приправнички стаж, или
-не реализирале наставна програма согласно нормативот за наставен кадар, не треба да се доставува документација за полагање на стручен испит.


Некомплетна и ненавремено доставена документација нема да се разгледува и истата ќе биде вратена.
Пријавата со комплетна документација се доставува до Министерството за образование и наука, ул.“Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook