Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), како и Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за образование и наука со архивски бр. 04-2497/1 од 23.02.2018 година, бр. 04-2694/1 од 28.02.2018 година, бр. 04-2694/3 од 26.03.2018 година, бр. 04-5011/1 од 18.04.2018 година, бр. 04-5904/1 од 08.05.2018 година, бр. 04-6214/1 од 16.05.2018 година, бр. 04-7301/1 од 13.06.2018 година и бр. 04-8833/2 од 20.07.2018 година, Министерството за образование и наука објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 05/2018

за унапредување на административни службеници

во Министерството за образование и наука

                 Министерството за образование и наука објавува Интерен оглас за унапредување на 2 (два) административни службеници за следните работните места:

1. УПР0101Б04000, Раководител на одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој, во Одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој во Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење - 1 извршител

Посебни услови:

-       ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, географија или економски науки

-       работно искуство, и тоа:

-       најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

Посебни работни компетенции:

-       активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-       активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

-       положен испит за административно управување

Распоред на работното време:                                                                                      

Дневното и неделното работно време е од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок

Платата за работното место е во паричен нето износ од 28.303,00 денари.

2.УПР0101Г01000, Самостоен референт за презентации, медиумско претставување и протокол, во Одделение за односи со јавност и протокол, во Сектор за организациони работи на Министерството - 1 извршител

Посебни услови:

-       ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, гимназија

-       работно искуство, и тоа:

-       најмалку три години работно искуство во струката,

Посебни работни компетенции:

-       активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-       активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работното време:                                                                                      

Дневното и неделното работно време е од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок

Платата за работното место е во паричен нето износ од 15.533,00 денари..

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните

Општи услови:

-       да е државјанин на Република Македонија;

-       активно да го користи македонскиот јазик;

-       да е полнолетен;

-       да има општа здрваствена способност за работното место и

-       со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

                 На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Министерството за образование и наука, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за образование и наука, при ова административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

-       да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,

-       да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-       да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-       да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираниот административен службеник, поднесува пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Министерството за образование и наука до Одделението за управување со човечки ресурси и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази

-       потвдри за успешно реализирани обуки и/или

-       потврди за успешно реализирано менторство

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на web страната на Министерството за образование и наука.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.


Пријава_по_интерен_оглас.pdf     |     Пријава_по_интерен_оглас_06.08.2018.docx