- Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018/2019 година во Република Македонија

 

Во Република Македонија во учебната 2017/2018 година во деветто одделение запишани се вкупно 20 699 ученици. За целосен опфат на сите ученици со Конкурсот се обезбедени доволен број на слободни места и тоа: 24 915 на македонски наставен јазик, 10 020 на албански наставен јазик, 952 на турски наставен јазик и 34 на српски наставен јазик, односно вкупно 35 921 ученички места во сите јавни средни училишта во Република Македонија.

Јавните средни училишта интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 20 април 2018 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Конкурс.

Бројот на поени за запишување во средно училиште остана ист за сите и тоа: за гимназиско образование  60 поени, за здравствена струка  70 поени, за економско, правна и трговска струка 60 поени, за сообраќајна струка (за образовниот профил техничар за патен сообраќај 55 поени и за образовниот профил техничар за транспорт и шпедиција 60 поени) и за образовниот профил техничар за очна оптика од струката лични услуги 60 поени, за електротехничка струка и тоа: за електротехничар за компјутерска техника и автоматика 55 поени, за електротехничар за електроника и телекомуникации 50 поени, а за останатите образовни профили 45 поени.

За образовните профили во двегодишно и тригодишно траење бројот на поени за запишување изнесува 30 поени за сите профили.

При пријавувањето за гимназиско образование потребно е учениците уште при самиот упис да се определат согласно своите афинитети, за соодветното подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја изучуваат во текот на нивното образование.

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:
-    пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);
-    оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
-    дипломи, (доколку имаат) од освоени (I,  II  и III)  места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);
-    извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

Учениците при пријавувањето во спортската академија треба да достават и потврда за способности за спортски вештини за спортот за кој ученикот е проверуван.
 
Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 2018 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 20 јуни 2018 година.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 22 јуни 2018 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 25 јуни 2018 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 28 јуни 2018 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2018 година.

За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, се организира втор уписен рок во месец август, во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23 август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 24 август 2018 година.

Пријавувањето за програмата Меѓународна матура во Гимназијата “Јосип Броз Тито” се врши од 7 до 17 мај 2018 година.

Училиштата за второто пријавување, можат да го намалат утврдениот број на минимум поени дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка.

Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување да го истакнат утврдениот минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 25 јуни 2018 година за второто пријавување.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната2018/2019 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование (техничко образование - четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Законот за стручно образование и обука(„Службен весник на Република Македонија” број 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014 и 145/2015) и Законот за спортска академија(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2014, 129/2015, 146/2015, 30/2016 и 142/2016), запишувањето ученици во јавните средни училишта се врши по пат на Конкурс кој го објавува Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирањепо предлог на основачот.

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната2018/2019 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование (природно – математичко подрачје (комбинација А), природно – математичко подрачје (комбинација Б), општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А), општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б), јазично – уметничко подрачје (комбинација А), јазично – уметничко подрачје (комбинација Б), стручно образование (техничко образование - четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

                                                                                                                                             

К О Н К У Р С

за запишување ученици

во јавните средни училишта заучебната 2018/2019 година

во Република Македонија

I . БРОЈ НА УЧЕНИЦИ

Во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година според одредени наставни планови и програми ќе се запишат следниот број ученици:

 

БЕРОВО

1. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ АЦО РУСКОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Текстилно - кожарска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- конфекциски техничар                    

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- конфекционер

мак

34 уч.

1 пар.

3г.тр.

30 минимум поени

 

Угостителско - туристичка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- хотелско - туристички техничар      

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- келнер

мак

34 уч.

1 пар.

3г.тр.

30 минимум поени

 

БИТОЛА

2. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ- ГИМНАЗИЈА

   „ЈОСИП БРОЗ ТИТО

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование - 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

 

3. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ НАУМОВ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Машинска струка – 170 ученици, 5 паралелки

- техничар за компјутерско управување

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- машински техничар/ машинско – енергетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автотехничар- мехатроничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- обработувач на метал/ заварувач

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- инсталатер за греење и климатизација/ машинист за енергетски постројки

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка – 204 ученици, 6 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

102 уч.

3 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар - енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- електромеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

     3 г.тр.

30 минимумпоени

 

4. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ТАКИ ДАСКАЛО“

Во прва година ќе се запишат 612 ученици во 18 паралелки (544 ученици во 16 паралелки со настава на македонски јази и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

мак     204 уч.   6 пар.

алб       34 уч. 1 пар.

 

Геолошко-рударска и металуршка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- геолошко- рударски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- ракувач со рударски машини

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

 

Градежно - геодетска струка - 68 ученици, 2 паралелки

 

-градежен техничар/ архитектонски техничар

мак

34

уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- геодетски техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

 

 

Сообраќајна струка - 68 ученици, 2 паралелки

     

- техничар за патен сообраќај

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

-техничар за логистика и

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

осигурување

             
 

      

       Текстилно - кожарска струка - 68 ученици, 2 паралелки

 

-

техничар за дизајн на облека

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- конфекционер

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

               
 

 

Графичка струка - 68 ученици, 2 паралелки

     

- графички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- печатар/изработувач на визуелни апликации

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- келнер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

5. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ

ЈАНЕ САНДАНСКИ

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Економско - правна и трговска струка - 170 ученици, 5 паралелки

- економски техничар

мак

136 уч.

4 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- асистент деловен администратор

мак

34 уч.

1 пар.

3г.тр.

30 минимум поени

 

6. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ

   „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Земјоделско-ветеринарна струка - 170 ученици, 5 паралелки

- техничар за фармерско производство

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

40 минимум поени

- техничар за хортикултура

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

40 минимум поени

- ветеринарен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- техничар за агроменаџмент

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- поледелец/сточар-пчелар

мак

34 уч.

1 пар.

3г.тр.

30 минимум поени

 

7. ОПШТИНСКО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ

   „Д-р ЈОВАН КАЛАУЗИ

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки (272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Здравствена струка - 272 ученици, 8 паралелки

- медицинска сестра

мак

68уч.

2 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- медицинска сестра

алб

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- фармацевтски лабораториски техничар

мак

68уч.

  2 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- забен техничар

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- физиотерапевтски техничар

мак

68уч.

2 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

 

Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка

- техничар за очна оптика

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

8. ДРЖАВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ БИТОЛА

Во прва година ќе се запишат 34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Уметничкообразование - музичкауметност - 34ученици, 1 паралелка

- музичар теоретичар и музичар изведувач

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

БОГДАНЦИ

 

9. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ БОГДАНЦИ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

 

Текстилно-кожарска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- конфекциски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- конфекционер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка

   

- техничар за транспорт и шпедиција

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

             

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелкa

- медицинска сестра

мак

34уч.

1пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

 

ВАЛАНДОВО

 

10. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

 

Земјоделско - ветеринарна струка - 102 ученици, 3 паралелки

- техничар за фармерско производство

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

40 минимум поени

- лозаро - винарски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- градинар цвеќар/ поледелец

мак

34 уч.

1 пар.

3г.тр.

30 минимум поени

 

ВЕЛЕС

 

11. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки (204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

мак       68 уч.     2 пар.

алб     306 уч.     9 пар.

тур      102 уч.     3 пар.

 

12. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на

македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Економско - правна и трговска струка - 204 ученици, 6 паралелки

- економски техничар

мак

102 уч.

3 пар.

    4 г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

мак

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

60минимум поени

- банкарски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

60 минимум поени

- продавач-референт за продажни услуги/ бизнис администратор

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

13. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Машинска струка – 170 ученици, 5 паралелки

- машински техничар/ машинско -енергетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- машински техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за компјутерско управување

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автотехничар-мехатроничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар/ заварувач

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка - 170 ученици, 5 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

68 уч.

2 пар.

4г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации / електротехничар-енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електричар/електромеханичар за компјутерска техника и технологија

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка

- техничар за транспорт и шпедиција

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка

-готвач/ келнер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

14. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   „ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Хемиско-технолошка струка - 102 ученици, 3 паралелки

- хемиско -технолошки техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- прехранбен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

     45 минимум поени

- месопреработувач

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Здравствена струка - 102 ученици, 3 паралелки

- медицинска сестра

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- фармацевтски лабораториски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- болничар- негувател

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

     30 минимум поени

 

Лични услуги - 34

ученици, 1 паралелка

   

- козметички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

             

 

ВИНИЦА

 

15. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

 

Текстилно - кожарска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- конфекциски компјутерски оператор

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- конфекционер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка

- техничар за патен сообраќај

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

 

Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелкa

- машински техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Хемиско-технолошка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- прехранбен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

     45 минимум поени

 

ВРАПЧИШТЕ

 

16.СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “НЕГОТИНО”

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

алб     102 уч.   3 пар.

тур       34   уч.   1 пар.

 

Економско - правна и трговска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- економски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

60 минимум поени

 

ГЕВГЕЛИЈА

 

17. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

 

Угостителско - туристичка струка - 102 ученици, 3 паралелки

- хотелско-туристички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- келнер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- готвач

Мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Машинска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- автотехничар - мехатроничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Економско - правна и трговска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- економски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

60 минимум поени

 

ГОСТИВАР

 

18. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 476 ученици во 14 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик, 306 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик и 102 ученици во 3 паралелки со настава на турски јазик) според

наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 476 ученици, 14 паралелки, 60 минимум поени

мак       68 уч.     2 пар.

алб     306 уч.     9 пар.

тур     102 уч.     3 пар.

 

19. СРЕДНО ОПШТИНСКО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик, 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

 

Здравствена струка - 272 ученици, 8 паралелки

- медицинска сестра

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- медицинска сестра

алб

102 уч.

3 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- медицинска сестра

тур

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- забен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

 

20. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (272 уче­ни­ци во 8 паралелки со настава на македонски јазик, 306 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на турски ја­зик) според наставните планови и програми за:

Машинска струка - 136 ученици, 4 паралелки

- машински техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- машински техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар

алб

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- заварувач

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка - 374 ученици, 11 паралелки

- електротехничар енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- електротехничар енергетичар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- електротехничар енергетичар

тур

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

тур

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

тур

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

-електромеханичар за компјутерска техника и технологија

мак

34 уч.

1 пар.

     3 г.тр.

30 минимум поени

- електромеханичар за компјутерска техника и технологија

алб

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Хемиско-технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

- хемиско-технолошки техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Градежно - геодетска струка – 68 ученици, 2 паралелки

- архитектонски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- архитектонски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Лични услуги - 102 ученици, 3паралелки

- козметички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- козметички техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- козметички техничар

тур

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

21. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (170 уче­ници во 5 паралелки со настава на македонски јазик, 238 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Економско - правна и трговска струка - 442 ученици, 13 паралелки

- економски техничар

мак

68 уч.

2 пар.

   4г.тр.

60 минимум поени

- економски техничар

алб

102 уч.

3 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- економски техничар

тур

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

мак

34 уч.

1 пар.

    4 г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

алб

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

60 минимум поени

- техничар за трговија и маркетинг

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- техничар за трговија и маркетинг

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- банкарски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- банкарски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- правен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

 

ДЕБАР

 

22.ЦЕНТАР ЗА СРЕДНО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

  

ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик и 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 306 ученици, 9 паралелки, минимум 60 поени

мак 136 уч.     4 пар.

алб 170 уч.    5 пар.

Градежно - геодетска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- градежен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

ДЕЛЧЕВО

 

23. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Текстилно - кожарска струка - 68 ученици,

2 паралелки

- конфекциски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- текстилен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Хемиско - технолошка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- прехранбен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

                 

 

ДЕМИР ХИСАР

 

24. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПETКОВ МИСИРКОВ“

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 минимум поени

 

Шумарско - дрвопреработувачка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- техничар за шумарство и пејзажна архитектура

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

ДОЛНЕНИ

 

25. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ПРЕРОДБА - РИЛИНДЈА“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, минимум 60 поени

мак   34 уч.     1 пар.

алб 136 уч.     4 пар.

ИЛИНДЕН

 

26. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“

Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Електротехничка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

 

КАВАДАРЦИ

 

27.СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА

  

ДОБРИ ДАСКАЛОВ

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

 

Економско - правна и трговска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- економски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- правен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

   60 минимум поени

 

28. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО СПАНЏОВ – БРКО“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Машинска струка - 102 ученици, 3 паралелки

- машински техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автотехничар – мехатроничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка - 170 ученици, 5 паралелки

- електротехничар-енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електричар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

29.СРЕДНО ОПШТИНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ШУМАРСКО     УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Шумарско - дрвопреработувачка струка - 136 ученици, 4 паралелки

- техничар за шумарство и пејзажна архитектура

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за мебел и ентериер/ техничар за обработка на дрво

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- столар / тапетар - декоратер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- шумар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Земјоделско-ветеринарна струка – 136 ученици, 4 паралелки

- техничар за фармерско производство / лозаро - винарски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

40 минимум поени

- техничар за агроменаџмент

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- градинар цвеќар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- лозар овоштар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка

- фармацевтски лабораториски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

   70 минимум поени

 

КИЧЕВО

 

30. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „МИРКО МИЛЕСКИ“

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (442 ученици во 13 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

 

мак

204

уч.

6 пар.

4

г.тр.

60

минимум поени

 

тур

34

уч.

1 пар.

4

г.тр.

60

минимум поени

 

Машинска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- машинско -енергетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45минимум поени

- автомеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30минимум поени

 

Економско - правна и трговска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- економски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка

- медицинска сестра

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

     70 минимум поени

 

Електротехничка струка - 102 ученици, 3 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

тур

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

55 минимум поени

-електромеханичар за компјутерска техника и технологија

мак

34 уч.

1 пар.

     3 г.тр.

30 минимум поени

             

 

Лични услуги – 34 ученици, 1паралелка

- фризер

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

31. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ДРИТА“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование - 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

алб       204 уч.   6 пар.         

 

Машинска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- машински техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45минимум поени

-автомеханичар

aлб

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30минимум поени

 

Економско - правна и трговска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- економски техничар

алб

   34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка

- фармацевтски лабораториски техничар

алб

   34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

   70 минимум поени

 

Електротехничка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- електротехничар - енергетичар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- електричар

алб

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30 минимум поени

 

Лични услуги - 34 ученици, 1паралелка

- фризер

алб

   34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

КОЧАНИ

 

32. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЉУПЧО САНТОВ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава намакедонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

 

Економско - правна и трговска струка - 136 ученици, 4 паралелки

- економски техничар

мак

136 уч.

   4 пар.

     4 г.тр.

     60 минимум поени

 

33. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Машинска струка - 170 ученици, 5 паралелки

- машински техничар

мак

       34 уч.

1 пар.

       4 г.тр.

     45минимум поени

- техничар за компјутерско управување

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- машинско енергетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3г.тр.

30 минимум поени

- инсталатер за цевкини водоводи/ заварувач/обработувач на метал

мак

34 уч.

1 пар.

3г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка - 238 ученици, 7 паралелки

- електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар - енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- електромеханичар/ автоелектроничар

мак

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30 минимум поени

- електричар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- автоелектричар

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

 

Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка

- техничар за транспорт и шпедиција

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

КРАТОВО

 

34. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ“

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

 

Хемиско - технолошка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- прехранбен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- угостителски техничар за рурален туризам

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

КРИВА ПАЛАНКА

 

35. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на

македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

 

Машинска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- машински техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

     45 минимум поени

-автомеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

55 минимум поени

 

Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- готвач/келнер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

   30 минимум поени

Текстилно - кожарска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- конфекциoнер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

КРУШЕВО

 

36. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“

Во прва година ќе се запишат 204ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

Угостителско-туристичка струка - 136 ученици, 4 паралелки

- хотелско-туристички техничар/ угостителски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- келнер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- готвач/ слаткар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- собарка

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

 

КУМАНОВО

 

37. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки (340 учени­ци во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на српски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 374 ученици, 11 паралелки, 60 минимум поени

 

мак

340 уч.

10 пар.

   
 

срп

34 уч.

1 пар.

   

38. СРЕДНООПШТИНСКОУЧИЛИШТЕГИМНАЗИЈАСАМИ ФРАШЕРИ

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 272 ученици, 8 паралелки, 60 минимум поени

 

алб

272 уч.

8 пар.

   

 

39. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Земјоделско-ветеринарна струка - 238 ученици, 7 паралелки

- техничар за фармерско производство/ техничар за хортикултура

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

40 минимум поени

- техничар за фармерско производство

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

40 минимум поени

- ветеринарен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- ветеринарен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- техничар за агроменаџмент

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- техничар за агроменаџмент

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- градинар - цвеќар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Хемиско-технолошка струка – 102 ученици, 3 паралелки

- прехранбен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар нутриционист

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- пекар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Лични услуги - 102 ученици, 3 паралелки

- козметички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- козметички техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- фризер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Машинска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- автотехничар - мехатроничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

40. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (340 уче­ни­ци во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 374 ученици во 11 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Економско-правна и трговска струка - 442 ученици, 13 паралелки

- економски техничар

мак

68 уч.

2 пар.

   4г.тр.

60 минимум поени

- економски техничар

алб

102 уч.

3 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- техничар за трговија и маркетинг

мак

68 уч.

2 пар.

   4г.тр.

60 минимум поени

- техничар за трговија и маркетинг

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- правен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

мак

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

алб

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

60 минимум поени

- банкарски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

60 минимум поени

- банкарски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

60 минимум поени

 

Текстилно - кожарска струка - 272 ученици, 8 паралелки

- конфекциски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- конфекциски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за обувки

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за обувки

алб

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за дизајн на облека

мак

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за дизајн на облека

алб

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- произведувач на обувки

мак

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30 минимум поени

- произведувач на обувки

алб

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30 минимум поени

 

41. ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 374 ученици во 11 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Машинска струка - 204 ученици, 6 паралелки

- техничар за компјутерско управување

мак

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

45 минимум поени

- техничар за компјутерско управување

алб

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

45 минимум поени

- машинско – енергетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

45 минимум поени

- машинско – енергетски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

   4г.тр.

45 минимум поени

- машински механичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- машински механичар

алб

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка - 340 ученици, 10 паралелки

- електротехничар-енергетичар

мак

68 уч.

2 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- електротехничар-енергетичар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

68 уч.

2 пар.

   4г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

алб

68 уч.

2 пар.

4г.тр.

55 минимум поени

- електромеханичар

алб

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30 минимум поени

- електромеханичар за компјутерска техника и технологија

мак

34 уч.

1 пар.

   3 г.тр.

30 минимум поени

- електромеханичар за компјутерска техника и технологија

алб

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Здравствена струка - 170 ученици, 5 паралелки

- медицинска сестра

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- медицинска сестра

алб

102 уч.

3 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

 

ЛИПКОВО

 

42. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ИСМЕТ ЈАШАРИ“

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

 

МАВРОВО И РОСТУША

 

43. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МАВРОВО – РОСТУШЕ“

Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 минимум поени

 

МАКЕДОНСКИ БРОД

 

44. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

               Гимназискообразование - 102ученици, 3паралелки, 60 минимумпоени

Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- машинско – енергетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

Угостителско - туристичка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- хотелско-туристички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- угостителски техничар за рурален туризам

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

 

45. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИЛЕ ЈАНЕВСКИ – ЏИНГАР“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

 

Текстилно - кожарска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- конфекциски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

-       - конфекционер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Геолошко - рударска и металуршка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- геолошко - рударски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- ракувач со рударски машини

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

НЕГОТИНО

 

46. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

 

Електротехничка струка - 136 ученици, 4 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар - енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- електромеханичар за компјутерска техника и технологија

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Хемиско-технолошка струка, 136 ученици, 4 паралелки

- прехранбен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар нутриционист

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- месопреработувач

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- пекар

    мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

     30 минимум поени

                 

 

ОХРИД

47. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 272 ученици, 8 паралелки, 60 минимум поени

 

48. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Економско - правна и трговска струка - 136 ученици, 4 паралелки

- економски техничар

мак

136 уч.

4 пар.

4г тр.

60 минимум поени

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка

- медицинска сестра

мак

34 уч.

1 пар.

4г тр.

70 минимум поени

 

49. ОПШТИНСКИ ЕЛЕКТРО - МАШИНСКИ УЧИЛИШЕНЦЕНТАР „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“

Во прва година ќе се запишат442 ученици во 13 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава наалбански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Машинска струка – 102 ученици, 3 паралелки

- техничар за компјутерско управување/машинскитехничар

     мак

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- машинско - енергетски техничар / автотехничар - мехатроничар

     мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- заварувач/ обработувач на метал

     мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Електротехничка струка - 238 ученици, 7 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

68 уч.

2 пар.

4г тр.

55 минимум поени

 

- електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

 

- електротехничар - енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

- електротехничар - енергетичар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

- електромеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

- електромеханичар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

 

Лични услуги - 34

ученици, 1 паралелка

   

- козметички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Сообраќајна струка - 68 ученици, 2 паралелки

 

- техничар за патен сообраќај

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр

55 минимум поени

- техничар за патен сообраќај

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр

55 минимум поени

           
                       

 

50.ОПШТИНСКОУГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПИТОШЕСКИ

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Угостителско-туристичка струка - 238 ученици, 7 паралелки

- хотелско-туристички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- угостителски техничар за рурален туризам

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- угостителски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- келнер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30минимум поени

- готвач

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30минимум поени

- слаткар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- собарка

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

    

Хемиско-технолошка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- пекар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- месар

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

           

ПРИЛЕП

51. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 306 ученици, 9 паралелки, 60 минимум поени

 

52. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки

- медицинска сестра

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- фармацевтски лабораториски

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

техничар

         

- физиотерапевтски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

 

Текстилно-кожарска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- конфекциски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Лични услуги - 68 ученици, 2 паралелки

- козметички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- фризер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Шумарско-дрвопреработувачка струка -68 ученици, 2 паралелки

- техничар за мебел и ентериер

           мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- столар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

             

 

Геолошко - рударска и металуршка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- геолошко - рударски техничар

       мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

53. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“

Вопрвагодинаќесезапишат306 ученициво9 паралелки со настава на македонски јазик спореднаставнитеплановиипрограмиза:

Земјоделско-ветеринарна струка - 136 ученици, 4 паралелки

- техничар за фармерско производство/ техничар за хортикултура

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

40 минимум поени

- ветеринарен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за агроменаџмент

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- поледелец / ракувач со земјоделска механизација

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Хемиско-технолошка струка - 102 ученици, 3 паралелки

- прехранбен техничар/ техничар нутриционист

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- пекар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- месар

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

 

Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка

- техничар за очна оптика

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

Градежно-геодетска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- геодетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

54. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на

македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Економско - правна и трговска струка – 306 ученици, 9 паралелки

- економски техничар

мак

     136 уч.

4 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- техничар за трговија и маркетинг

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- правен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- банкарски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- продавач - референт за продажни услуги / асистент деловен администратор

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

55. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка - 102 ученици, 3 паралелки

- машински техничар/ машинско - енергетски техничар

мак

     34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автотехничарехатроничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

   

Електротехничка струка - 170 ученици, 5 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

     34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар-енергетичар / електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- електромеханичар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- автоелектроничар

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- автоелектричар

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

 

Сообраќајна струка - 68 ученици, 2 паралелки

- техничарзатранспортишпедиција

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- техничар за патен сообраќај

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

 

Графичка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- графички техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка

 

мак

   34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

50 минимум поени

 

ПРОБИШТИП

 

56. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 минимум поени

Машинска струка - 68 ученици, 2 паралелки

- машински техничар/ машинско -енергетски техничар

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за компјутерско управување

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Геолошко - рударска и металуршка струка – 34 ученици, 1 паралелка

- геолошко - рударски техничар

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка

- фризер / естетичар за нега на раце и нозе

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка

 

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

 

РАДОВИШ

57. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОСТА СУСИНОВ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 102 ученици во 3 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, минимум 60 поени

мак   170 уч.   5 пар.

тур     34 уч.   1 пар.

Геолошко - рударска и металуршка струка - 68 ученици, 2 паралелки

- металуршки техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- ракувач со рударски машини

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

    

Електротехничка струка - 136 ученици, 4 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

тур

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електромеханичар за компјутерска техника и технологија

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- електромеханичар за компјутерска техника и технологија

тур

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Економско - правна и трговска струка – 34 ученици, 1 паралелка

- продавач - референт за продажни услуги

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

РЕСЕН

58. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЦАР САМОИЛ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик, 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

мак   136 уч.   4 пар.

алб   34 уч.   1 пар.

тур     34 уч.   1 пар.

 

Земјоделско-ветеринарна струка - 136 ученици, 4 паралелки

- техничар за фармерско производство

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

40 минимум поени

- техничар за фармерско производство

алб

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

40 минимум поени

- техничар за фармерско производство

тур

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

40 минимум поени

- градинар - цвеќар

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

СВЕТИ НИКОЛЕ

 

59. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 102 ученици, 3паралелки, 60 минимум поени

 

Земјоделско - ветеринарна струка - 204 ученици, 6 паралелки

- техничар за фармерско производство

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

40 минимум поени

- техничар за хортикултура

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

40 минимум поени

- ветеринарен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за агроменаџмент

мак

34уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- градинар – цвеќар/ лозар- овоштар/ полјоделец

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- ракувач со земјоделска механизација/ сточар/ пчелар

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

         

Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелка

- автотехничар - мехатроничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

                                                         

Хемиско – технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

- месопреработувач

мак

34уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

СКОПЈЕ

60. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН“

Во прва година ќе се запишат 262 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 262 ученици, 8 паралелки, 60 минимум поени

61. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „НИКОЛА КАРЕВ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 272 ученици, 8 паралелки, 60 минимум поени

62. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“

Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 544 ученици, 16 паралелки, 60 минимум поени

63. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

„ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 408 ученици, 12 паралелки, 60 минимум поени

мак   340 уч. 10 пар.

тур     68 уч.   2 пар.

 

64. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

„ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Во прва година ќе се запишат 285 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование – 285 ученици, 9 паралелки, 60 минимум поени

65. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „КОЧО РАЦИН“

Во прва година ќе се запишат 476 ученици во 14 паралелки (306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик, 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

мак         170 уч. 5 пар.

 

Текстилно - кожарска струка – 306 ученици, 9 паралелки

- конфекциски техничар

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

 

- конфекциски техничар

алб

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

 

- конфекциски техничар

тур

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

 

- техничар за дизајн на облека

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за дизајн на облека

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- конфекционер

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- конфекционер

алб

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

                 

 

66. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „ПАНЧЕ АРСОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование - 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

 

67. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Во прва година ќе се запишат 612 ученици во 18 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 272 ученици во 8 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

 

мак

  68 уч.

2 пар.

 
 

алб

68уч.

2 пар.

 

 

Земјоделско - ветеринарна струка - 476 ученици, 14 паралелки

- ветеринарен техничар

мак

68

уч.

2 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- ветеринарен техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- техничар за фармерско производство

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

40минимум поени

- техничар за фармерско производство

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

40минимум поени

- техничар за хортикултура

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

40минимум поени

- техничар за хортикултура

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

40минимум поени

- лозаро-винарски техничар

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- техничар за агроменаџмент

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- техничар за агроменаџмент

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45минимум поени

- градинар - цвеќар

мак

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- градинар - цвеќар

алб

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- градинар / цвеќар

мак

34

уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

- градинар / цвеќар

алб

34

уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

                 

 

68. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (374 уче­ни­ци во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование - 238 ученици, 7 паралелки, минимум 60 поени

 

мак

238 уч.

7 пар.

   

 

Шумарско - дрвопреработувачка струка – 170 ученици, 5 паралелки

- техничар за мебел и ентериер

мак

68

уч.

2 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за шумарство и пејзажна архитектура

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- столар

мак

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- столар

алб

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

69. СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

„Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“

Во прва година ќе се запишат 646 ученици во 19 паралелки (408 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик и 238 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Здравствена струка - 646 ученици, 19 паралелки

- медицинска сестра

мак

136

уч.

4 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- медицинска сестра

алб

102

уч.

3 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- забен техничар

мак

68

уч.

2 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- забен техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- фармацевтски лабораториски техничар

мак

68

уч.

2 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- фармацевтски лабораториски техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- медицински лабораториски техничар

мак

68

уч.

2 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- физиотерапевтски техничар

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- физиотерапевтски техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

70

минимум поени

- болничар-негувател

мак

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30

минимум поени

- болничар-негувател

алб

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30

минимум поени

 

70.СРЕДНО ЕКОНОМСКО-ПРАВНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

   „ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН“

Во прва година ќе се запишат 476 ученици во 14 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

 

Економско- правна и трговска струка - 476 ученици, 14 паралелки

- економски техничар

мак

238 уч.

7 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- правен техничар

мак

238 уч.

7 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

71. СРЕДНО ЕКОНОМСКО И ПРАВНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „АРСЕНИ ЈОВКОВ“

Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки (272 ученици во 8 паралелки на настава на македонски јазик и 272 ученици во 8 паралелки на настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Економско - правна и трговска струка - 544 ученици, 16 паралелки

- економскитехничар

мак

136 уч.

4 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- економскитехничар

алб

136 уч.

4 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

мак

136 уч.

4 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- деловен секретар

алб

136 уч.

4 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

72. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ЦВЕТАН ДИМОВ“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик, 306 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка на турски јазик) според наставните планови и програми за:

 

Економско - правна и трговска струка - 272 ученици, 8 паралелки

-техничар за трговија и маркетинг

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

-техничар за трговија и маркетинг

алб

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

-техничар за трговија и маркетинг

тур

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- економски техничар

алб

34 уч.

     1 пар.

       4 г.тр.

     60 минимум поени

-   правен техничар

алб

34 уч.

     1 пар.

       4 г.тр

60 минимумпоени

- продавач-референт за продажни услуги

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- продавач-референт за продажни услуги

алб

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

Здравствена струка - 136 ученици, 4 паралелки

- медицинска сестра

алб

68 уч.

2 пар.

   4г.тр.

70 минимум поени

- забен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

70 минимум поени

- фармацевтски лабораториски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

70 минимум поени

 

73. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ЛАЗАР ТАНЕВ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Угостителско-туристичка струка - 408 ученици, 12 паралелки

- хотелско-туристички техничар

мак

68

уч.

2 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- хотелско-туристички техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- угостителски техничар

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- готвач

мак

102

уч.

3 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- келнер

мак

102

уч.

3 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- келнер

алб

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

- слаткар

мак

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

               

 

Хемиско-технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

- пекар

мак

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 

74. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА“

Вопрвагодинаќесезапишат544ученициво16 паралелки (374 учени­ци во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 170 ученици во 5 паралелки со настава на албански јазик) спореднаставнитеплановиипрограмиза:

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

 

мак

68 уч.

2 пар.

   

 

Хемиско - технолошка струка – 204 ученици, 6 паралелки

- хемиско-технолошки техничар

мак

68

уч.

2 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- хемиско-технолошки техничар

алб

34

уч.

1 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- производно процесен техничар

мак

68

уч.

2 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- производно процесен техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

 

Лични услуги - 102 ученици, 3 паралелки

- техничар за очна оптика

мак

68

уч.

2 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- техничар за очна оптика

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

 

Здравствена струка - 170 ученици, 5 паралелки

- фармацевтски лабораториски техничар

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- медицински лабораториски техничар

мак

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- медицински лабораториски техничар

алб

34

уч.

1 пар.

4 г.тр.

70 минимум поени

- болничар-негувател

мак

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30минимум поени

- болничар-негувател

алб

34

уч.

1 пар.

3 г.тр.

30минимум поени

                   

 

75. СРЕДНО ГРАДЕЖНО ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ   „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелки (510 ученици во 15 паралелки со настава на македонски јазик и 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Гимназиско образование - 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

мак         204 уч. 6 пар.

 

Градежно-геодетска струка - 510 ученици, 15 паралелки

<

- архитектонски техничар

мак

68 уч.

2 пар.

     4 г.тр.

45 минимум поени

- архитектонски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

   4 г.тр.

45 минимум поени

- градежен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- градежен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- геодетски техничар

мак

68 уч.

2 пар.

     4г.тр.

45 минимум поени

- геодетски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- техничар дизајнер за внатрешна архитектура

   мак

68 уч.

2 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

- техничар дизајнер за внатрешна архитектура

   алб

34 уч.

1 пар.

4г.тр.

45 минимум поени

-монтер за сува градба

    мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

- монтер за сува градба

    алб

34 уч.

1 пар.